Публікації

Основні публікації:

Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2007. – 720 с. (завантажити);

Земельне право України: Навчальний посібник. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.;

Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. - 520 с. (текст онлайн, придбати у видавництві,);

Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. - К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2009. - 268 с. (завантажити);

Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с. (текст онлайн, придбати у видавництві)

Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2012. - 392 с. (придбати у видавництві)

 

Вибрані публікації:

Берзін П., Мірошниченко А. Про законодавчі потуги вирішувати уявні проблеми в кримінальному праві // Юридичний Вісник України. - 2012. - 16-22 червня. - № 24 (885). - С.6.

Гусак М., Мірошниченко А. Справа є - результату немає // Закон і бізнес. - Випуск №33-34 (1227-1228). - 15-31.08.2015.

Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін. - К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2008. - Т.3: О-Я. - С.134-136, 376.

Екологічні та природоресурсні податки і збори: Науково-практичний коментар до розділів VIII, X, XI, XIII, XVI, XVII Податкового кодексу України / І.М.Козьяков, С.В.Кузнєцова, Н.Р.Малишева, Р.І.Марусенко, А.М.Мірошниченко, Т.О.Третяк; відповідальний редактор Н.Р.Малишева. - К.: Алерта, 2011. - 358 с. (спільно з Р.І.Марусенком підготовлено коментар до розділу ХІІІ - С. 216-279).

Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин: наук-практ. посіб. / І.М. Козьяков, А.М. Мірошниченко, В.В. Салков, А.А. Матвієць та ін. - К.: Алерта, 2012. - 272 с.

Марусенко Р., Мірошниченко А. Урядовий проект Закону України "Про ринок земель": за чи проти? // Юридична Україна. - 2008. - № 6 - С. 79-84.

Мирошниченко А., Рипенко А. Проблемы принудительного прекращения права на долю в имуществе // LegeasiViata. – Februarie2015. – PP.63-66.

Мирошниченко А.Н. Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: опыт РФ и законодательные инициативы в Украине // Вестник Тюменского государственного университета. - 2013. - № 3. Право. - С. 24-33.

Мірошниченко А.М. Аналіз змін у правовому регулюванні проведення земельних аукціонів (Закон України № 5077-VI від 05.07.2012) / А.М. Мірошниченко // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. – 2012. – С. 340-344. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/images/stories/Lit/kaf-zemel/2012-round-table.pdf.

Мірошниченко А. Законодавче закріплення принципів вирішення колізій // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 2 (3). - С.164-167.

Мірошниченко А. Земельні аукціони в Україні: чинне правове регулювання та перспективи його вдосконалення // Українське комерційне право. - 2010. - № 10. - С. 38-46.

Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Правова відповідальність: доктрина і практика застосування. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного науково-практичного круглого столу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 червня 2011 р.). - К., 2011. - С.117-118.

Мірошниченко А. Повсюдність місцевого самоврядування - беззаперечний плюс законопроекту // Голос України. - № 135 (6139) від 29.07.2015. - С.7.

Мірошниченко А. Правові наслідки незаконних адміністративних актів // www.amm.org.ua/images/stories/Land_Law_Metarials/Miroshnychenko_Validity_of_administrative_acts.doc 

Мірошниченко А. Співвідношення змістовного та темпорального принципів вирішення правових колізій // Право України. - 2008. - № 5. - С. 24-28.

Мірошниченко А. Структура закону з точки зору «вимог нормопроектної техніки» (на прикладі законів – джерел земельного права) // Юридична Україна. – 2008. - №12. – С. 101-105.

Мірошниченко А., Пушкар П. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки // Право України. – 2009. – № 9. – С. 123–132.

Мірошниченко А., Пушкар П. Правові аспекти земельних реформ в країнах Азії та Африки // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 69–72.

Мірошниченко А., Ріпенко А. Будівлі на чужій землі. Теоретичні перспективи, деякі практичні поради // Землевпорядний вісник України. - 2012. - № 2. - С.34-39.

Мірошниченко А., Ріпенко А. Зобов'язальні права користування земельною ділянкою // Право України. - 2012. - № 7. - С.40-49.

Мірошниченко А., Шаіпов А. Сфера допустимого застосування примусового відчуження земельних ділянок в Україні / А. Мірошниченко, А. Шаіпов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2011. – Вип. 86. – С. 30-32.

Мірошниченко А.М. Вирішення земельно-правових колізій за принципом "спеціальної норми" // Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. науково-практ. конференції: м. Харків, 13-14 грудня 2007 р. / Редкол.: Ю.П. Битяк, М,В. Шульга, І.В. Яковюк. - Х.: Право, 2008. - С. 119-124.

Мірошниченко А.М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків // Земельне право України. – 2006. - №7. – С. 45-55.

Мірошниченко А.М. Достуність тексту закону в світлі принципу верховенства права // Виступ на Навчально-методичному семінарі "Роль законодавця у зміцненні верховенства права на основі європейських та міжнародних стандартів. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України - Українська школа законотвочості. Інститут ім. Т.М.С,Ассера - Центр міжнародного та європейського права (м.Гаага, Королівство Нідерланди), 25-26 березня 2013 р.

Мірошниченко А.М. Європейський суд з прав людини як важіль для зміни вітчизняного земельного законодавства // Право та управління. - 2012. - № 2. - С.509-517.

Мірошниченко А.М. Застосування судами актів, що суперечать Конституції України, за відсутності їх визнання неконституційними Конституційним Судом України // Виступ на Судово-правовому форумі "Правосуддя в Україні: реалії та перспективи". - Київ, 15 березня 2013 року. Верховний суд України.

Мірошниченко А.М. Захист права власності на земельну ділянку за допомогою віндикаційного та негаторного позовів через призму специфіки володіння земельною ділянкою // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія "Право" / Ред. кол.: Д.О.Мельничук (голова) та ін. - Київ, 2010. - Вип. 156. -  С.120-124.

Мірошниченко А.М. Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на ній будівлі і споруди // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №4 (56). – С. 83-89.

Мірошниченко А.М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні. - Дис. ... д.ю.н. ... 12.00.06. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. - 401 с.

Мірошниченко А.М. Критерії допустимості вміщення «словничків» у законодавчих актах // Тези доповіді на Міжнародному науково-практичному круглому столі «Мовно-термінологічні проблеми сучасного українського законодавства» у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки НаУКМА». – Київ, 30 листопада 2011 року.

Мірошниченко А.М. Напрями вдосконалення системи прав на земельні ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 1. - С. 102-112.

Мірошниченко А.М. Напрями дерегуляції земельних відносин // Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2015 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – С.50-53.

Мірошниченко А.М. Нормативні документи як джерела земельного права // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 65. – 2005. – С. 38-42.

Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин // Земельне право. – 2006. - №1. – С. 42-55.

Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин. – Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 19 с.

Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин. – Дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 206 с.

Мірошниченко А.М. Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки// Адвокат. - 2011. - № 1 (124). - С.26-31.

Мірошниченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 39. – 2000. – С. 50-55.

Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 57. – С. 70-72.

Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення у світлі положень проекту Закону України "Про ринок земель" // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна: матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.): зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В.І. Семчика. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – С.34-37.

Мірошниченко А.М. Поняття земельно-правового нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 56. – С. 35-38.

Мірошниченко А.М. Поняття та види земельно-правових колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - №7 (69). – С. 91-102.

Мірошниченко А.М. Порушення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок як підстава для прокурорського реагування// Земельне право України. – 2006. - №. 5. – С. 40-46.

Мірошниченко А.М. Право власності на землю // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. -№4-5. – С. 3-46.

Мірошниченко А.М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 63-64. – С. 37-40.

Мірошниченко А.М. Правові проблеми оформлення прав на земельні ділянки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 40. – 2000. – С. 35-42.

Мірошниченко А.М. Примусове відчуження земельних ділянок приватної власності за законодавством України // Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року). – Київ-Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – 95-97.

Мірошниченко А.М. Принципи права як джерела земельного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Юридичні науки. - 2009. - № 81. - С. 220-223.

Мірошниченко А. Проблеми правового забезпечення належного управління землями державної власності // Виступ на Українсько-німецькій науково-практичній конференції «Європейський шлях до належного управління // Київ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський інститут східноєвропейського права. - 31 жовтня 2012 року.

Мірошниченко А.М. Проблеми реалізації конституційного права «знати свої права і обов’язки» // Вісник. Юридичні науки. – Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2002. - Випуск 47. – С. 245-249.

Мірошниченко А.М. Проблемні питання недійсності угод (правочинів) із земельними ділянками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2006. - Випуск 70. – С. 21-23.

Мірошниченко А.М. Проблемні питання правового забезпечення управління у галузі земельних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №7 (45). – С. 55-66.

Мірошниченко А.М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №12 (50). – С. 42-51.

Мірошниченко А.М. Процедура продажу майна боржника у справах про банкрутство (згідно з новою редакцією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) // Українське комерційне право. - 2012. - № 39-40. - С. 17-20.

Мірошниченко А.М. Розвиток нормування як засобу правового регулювання земельних відносин // Вісник. Юридичні науки. – Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2003. - Випуск 51. – С. 136-142.

Мірошниченко А.М. Розмежування складових та приналежностей земельної ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - №1. – С. 25-31.

Мірошниченко А.М. Розмежування підвідомчості із вирішення земельних спорів між загальними та адміністративними судами // Становлення господарської юрисдикції в Україні - 20 років досвіду. Проблеми і перспективи. - Матеріали науково-практичної конференції. 24-26 травня 2011 року. Одеса. - Одеса: Астропринт, 2011. - 2011. - С.377-379.

Мірошниченко А.М. Справи, яких не повинно було бути: щодо адекватності обраного способу захисту прав на землю // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.) - К.: ВГЛ "Обрії", 2011. - С.126-130.

Мірошниченко А.М. Статичне та динамічне тлумачення тлумачення права // Право і громадянське суспільство. - 2012. - № 1. - С.59-66.

Мірошниченко А.М. Судові акти як джерела земельного права України // Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 травня 2007 року). - К.: Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. - С.97-100.

Мірошниченко А.М. Щодо необхідності вдосконалення системи прав на земельні ділянки // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі: матеріали "круглого столу", м. Харків, 13 червня 2014 р.: зб. тез наук. доп. /  За ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. - Х.: Оберіг, 2014. - С. 28-30.

Мірошниченко А.М., Куцевич О.П. Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю в умовах обов’язкової державної реєстрації речових прав // Наше право. – 2015. - № 1. – С. 110-114.

Мірошниченко А.М., Попов Ю.Ю. Зобов'язальне право найму (оренди) та інше використання чужих земельних ділянок від імені володільця у зобов'язальних правовідносинах // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 4. - С.78-89.

Мірошниченко А.М., Попов Ю.Ю. Суб'єкт реєстрації земельних ділянок у світлі вимог Конституції України // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. - Вип. 107. - С. 94-99.

Мірошниченко А.М., Попов Ю.Ю. Укладення договорів на аукціоні: можливість усної форми та відмови від нотаріального посвідчення (зокрема, щодо нерухомості), недійсність, способи захисту прав учасників // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 1(9). - С.154-164.

Мірошниченко А.М., Попов Ю.Ю. Чи потрібен Закон України "Про нормативно-правові акти"? // Форум права. - 2009. - № 1. - С. 362-372.

Мірошниченко А.М., Попов Ю.Ю., Ріпенко А.І. Земельні ділянки: віндикація, реституція, кондикція, визнання прав (співвідношення та деякі проблемні питання) // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 16 (3’2012). – 24 с.

Мірошниченко А.М., Правдюк В.М. Досвід правового регулювання оголошення об'єктів природно-заповідного фонду у Німеччині // Юридична Україна. - 2011. - № 7. - С.42-46.

Мірошниченко А.М., Пушкар П.В. Порівняльно-правовий аналіз гарантій, що надаються власнику майна при експропріації (на прикладі експропріації землі) // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 10 (84). - С. 60-71.

Мірошниченко А.М., Пушкар П.В. Порівняльно-правовий аналіз поняття «експропріація» (на прикладі експропріації земельних ділянок) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - №3 (77). – С. 54-63.

Мірошниченко А.М., Ріпенко А.І. Будівлі на чужій землі: минуле чи майбутнє? // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали до круглого столу 9 грудня 2011 року / За заг. ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011. - С.163-174.

Мірошниченко А.М., Ріпенко А.І. "Планувальна експропріація" за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5 (127). - С.59-66.

Мірошниченко А.М., Ріпенко А.І. Чи є в Україні землі комунальної власності? // Адвокат. - 2012. - № 2. - С.6-10.

Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Загрози парцеляції земельного фонду в аграрній сфері // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – К.: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч.І. - С. 211-214.

Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №12. – С. 59-75.

Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Зарубіжний досвід правового регулювання встановлення меж адміністративно-територіальних утворень // Земельне право. – 2006. - №9. – С. 40-48.

Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Організаційно-правові засади визначення обсягів прав на землю територіальних громад // Землеустрій і кадастр. – 2005. - №3. – С. 7-14.

Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Щодо окремих питань вдосконалення земельного законодавства України // Землевпорядний вісник. – 2005. – №4. – С. 69-75.

 

Спільні публікації з іншими авторами наведені з їх згоди.