Перелік скорочень

Перелік скорочень

 

АРК Автономна Республіка Крим

ВГСУ Вищий господарський суд України

ВКУ Водний кодекс України

ВРУ Верховна Рада України

ВСУ Верховний Суд України

ГДВ гранично допустимий вміст

ГДК - гранично допустима концентрація

ГДР гранично допустимий рівень

ГКУ Господарський кодекс України

ГОСТ рос. «государственный стандарт» (державний стандарт), шифр використовується як для позначення державних стандартів колишнього СРСР, так і для позначення т.зв. «міждержавних стандартів»

ГПК Господарський процесуальний кодекс України

ДБН Державні будівельні норми

Держкомзем Державний комітет України по земельних ресурсах (до 2007 року), Державний комітет України із земельних ресурсів (з 2008 року)

ДПА Державна податкова адміністрація України

ЄС Європейський Союз

затв. затверджен[ий];

ЗКУ Земельний кодекс України

ЗУ Закон України;

ЗСГП землі сільськогосподарського призначення

КАСУ Кодекс адміністративного судочинства України

КЗпПУ Кодекс законів про працю України

ККУ Кримінальний кодекс України

КМУ Кабінет Міністрів України

КСУ Конституційний Суд України

КМОТ - контурно-меліоративна організація території

КУ Конституція України;

КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення

ЛКУ Лісовий кодекс України

МОЗ Міністерство охорони здоровя

НД нормативні документи

ОСГ особисте селянське господарство

ПЗФ природно-заповідний фонд

ПКМ постанова Кабінету Міністрів України

ПКУ Податковий кодекс України

РДА районна державна адміністрація

РМ Рада Міністрів

РФ Російська Федерація

СН рос. «строительные нормы» (будівельні норми)

СНиП рос. «строительные нормы и правила» (будівельні норми та правила)

ССОП рос. «система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов» (система стандартів в галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів)

ТК технічний комітет

УП Указ Президента України;

УСРР - Українська Соціалістична Радянська Республіка, офіційна назва Радянської України в період 1919-1937 рр.

ФГ фермерське господарство

ЦК КПРС Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

ЦКУ - Цивільний кодекс України

ЦПК Цивільний процесуальний кодекс України

ЦК УРСР - Цивільний кодекс УРСР