Предмет земельного права

1 Предмет земельного права

У теорії права є загальновизнаним, що наявність особливого предмету правового регулювання (кола однорідних суспільних відносин, що регулюються) є обовязковим критерієм виділення окремої галузі права1.

Предметом земельного права прийнято вважати земельні відносини2.

У ст.2 Земельного кодексу України (далі ЗКУ) земельні відносини визначені як «суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею», тобто відносини власності на землю. Такий підхід справедливо критикується у науці земельного права. Вказується, що, виходячи із реального змісту земельно-правового регулювання, земельними слід визнавати, окрім відносин власності, ще багато інших різновидів суспільних відносин: відносини із охорони та відтворення земель3, здійснення управління у сфері земельних відносин, застосування юридичної відповідальності за земельні правопорушення тощо. Загалом, положенням ст.2, позбавленим регулятивного значення, взагалі не місце в законі.

На наш погляд, узагальнюючи існуючі в доктрині земельного права визначення земельних відносин4, їх можна визначити як відносини, що повязані із використанням, охороною та відтворенням земель.

У правовій доктрині, особливо російській, можна зустріти широке розуміння предмету земельного права (або «права нерухомості»), як такого, що охоплює, окрім земельних, ще й містобудівні, гірничі, водні та лісові відносини5. Для української правової доктрини такий підхід не властивий.

 


1 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. С.240; Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком Інтер, 2002. - С.199; Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник. К.: Кондор, 2002. С.103, 107; Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. К.: Істина, 2004. С.166.

2 Див., наприклад, Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П.Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. К.: Юрінком Інтер, 2004. С.10; Земельное право Украины: Учеб. пособие / Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. К.: Истина, 2002. С.7, та ін.

3 Див., зокр., коментар до ст.2 ЗКУ М.В. Шульги: Земельний кодекс України. Х.: ТОВ «Одіссей», 2002. С.15.

4 Див., зокрема, Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. Юрінком Інтер, 2006. С.154; Шульга М. Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи // Вісник Академії правових наук України. 2004. - №1. С.118.

5 Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. М.: Дело, 2001. С.53.