Методи земельного права

3 Методи земельного права

Метод правового регулювання у правовій доктрині прийнято визначати як правові засоби, прийоми, способи впливу на суспільні відносини1, поведінку їх учасників2, їх певну сферу3, соціальне середовище4.

У доктрині земельного права існують погляди, за якими для земельного права характерна низка специфічних (галузевих) методів правового регулювання. Так, на думку В.В. Носіка, галузевими методами земельного права є «визначення цільового призначення земельної ділянки, зонінг, нормування, погодження, утримання від певних дій, відведення земельної ділянки в натурі, експертна, нормативна грошова оцінка земельних ділянок» та ін.5

Такий підхід є вираженням існуючої у теорії права тенденції, за якою для виділення галузі права обовязкова наявність свого специфічного методу (методів) правового регулювання6. Проте більш прийнятим є виділення двох основних методи правового регулювання: (1) цивільно-правового (диспозитивного, автономного, методу координації), у якому переважають дозволи, та (2) адміністративно-правового (гетерономного, авторитарного, імперативного, методу субординації), де перевага надається приписам та заборонам7. Приєднуємося до висловленої у спеціальній літературі думки, за якою немає жодної галузі права, де б не поєднувалися ці два методи8.

Відповідно, для земельного права характерне поєднання традиційних методів правового регулювання адміністративно-правового (імперативного) та цивільно-правового (диспозитивного)9, виділення окремого «земельно-правового» методу (методів) є недоцільним10. Приєднуючись до такого підходу, вважаємо, що визначальною для визнання земельного права окремою галуззю права є наявність специфічного кола однорідних земельних суспільних відносин (предмету правового регулювання), що на спільних засадах врегульовані системою правових норм.
1 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. С.241; Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.И. Денисова. М.: Юрид. лит., 1980. С.295.

2 Кельман М.С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник. К.: Кондор, 2002. С.107.

3 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Издательство «Спарк», 1998. С.222.

4 Олійник А.Ю. та ін. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко. К.: Юрінком Інтер, 2001. С.71, 122; Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. М., 1976. С.19, 45, 84, 88-89; Пешков А.Б. Проблемы административно-правового метода регулирования советских общественных отношений. Уч. пособие. Иркутск, 1974. С.33-34.

5 Носік В.В. Земельне право України: сучасний стан і перспективи розвитку // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. С.415; Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2006. С.153.

6 Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. К.: Істина, 2004. - С.166.

7 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. С.241; Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Издательство «Спарк», 1998. С.222.

8 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов. М., 1998. С.453; Лившиц Р.З. Отрасль права отрасль законодательства // Советское государство и право. 1984. - №2. С.26; Чабаненко М. Імперативний та диспозитивний способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права // Право України. 2004. - №11. С.109.

9 Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П.Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. К.: Юрінком Інтер, 2004. С.12; Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. С.245.

10 Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Теория и тенденции развития. М.: Изд-во ИГП РАН РФ, 1999. - С.25.