Огляд навчальної літератури із земельного права

9 Огляд навчальної літератури із земельного права

Пропонуємо увазі читача перелік основних навчально-методичних праць із земельного права, що буде корисним при вивченні курсу:

  1. Беженар Г.М., Бердніков Є.С., Бондар Л.О., Гавриш Н.С., Гуревський В.К. Земельне право України: Підручник / Одеська національна юридична академія / О.О. Погрібний (ред.), І.І. Каракаш (ред.). К.: Істина, 2003. 446 с.
  2. Земельне право України: підруч./ [Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.: за ред. В.В. Носіка]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 511 с.
  3. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П.Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. К.: Юрінком Інтер, 2004. 368 с.
  4. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-е. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. К.: Фізична особа субєкт видавничої справи Романчук Р.С., 2007. 720.
  5. Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. 3-е вид., перероб. і доп. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 896 с.
  6. Земельное законодательство зарубежных стран. Ред. Аксененок Г.А., Краснов Н.И., Фомина Л.П. М.: Наука, 1982. 408 с.
  7. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : (за станом нормат.-прав. актів та суд. практики на 1 вер. 2011р.) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. - К.: Правова єдність, 2011. - 520 с.
  8. Общая теория советского земельного права. АН СССР. Ред. Аксененок Г.А, Краснов Н.И., Иконицкая И.А. Институт государства и права. М.: Наука, 1983. 360 с.
  9. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. К.: Істина, 2005. 376 с.
  10. Семчик В.І. Земельне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. К.: Ін Юре, 2008. 600 с.


Також пропонуємо розширений Список рекомендованої літератури із земельного права, який можна завантажити з сайту www.amm.org.ua. Список буде корисним тим, хто зацікавиться цією галуззю права більш глибоко.